Идеи и Проекти

Финансиски систем:

 • Силен и стабиленфинансиски систем безпоследици врз должничката криза;
 • Финансискиот систем се состои од 17 банки, 9 штедни банки, 13 друштва за осигурување и 9 хипотекарни друштва;
 • Каматна стапка за компании помеѓу 5,5% и 12,0% (стапка на централни банки од 4%);
 • Странските банки поседуваат 73% од пазарот;
 • Следниве меѓународни банки неодамна влегоа на македонскиот пазар:
  • Сосиете женерал Француска банка; Sparkasse Bank Austrian Халкбанк Турски.

Предизвиците на земјата:

 • Мали по големина и опкружени со други земји;
 • испарлива глобална економија;
 • Потреба од инвестиции и нови технологии
 • Ниска видливост и перцепција за регионот Стратешките столбови:
 • Макроекономска стабилност;
 • Областите на слободна трговија и инфраструктура (ТРИЗ);
 • Создавање одлични услови за инвеститорите;
 • човечки капитал од светска класа;
 • Инвестиции во енергетскиот сектор;
 • Употреба на постојните природни ресурси;
 • Атракции за странски директни инвестиции и промоција на Република Македонија. О можности во земјоделскиот сектор:
 • закуп на земјоделско земјиште (моментално 4000 има на располагање);
 • Добра клима и почва (280 календарски денови);
 • можности за преработка на храна во 28 центри за набавки;
 • Изобилство на вода и наводнување;
 • Финансиски субвенции за подобрување на продуктивноста и квалитетот (тригодишен план);

Possibility to exploit the huge turistic potential almost unknown in Western Europe. From the sea to the mountains Bulgaria can offer to the interested entrepreneurs a wide range of business linked to the holiday: dental care, rehabilitation, recreation and spa, thermal treatments general / respiratory system. For all the things mentioned, Alias can provide verification and organization services.

Project for the construction of a vineyard of about 200 acres in the central eastern Bulgaria. Cost of rent ??? thousand euro per year for 25 years. High expectations for profit based on large western market for the distillate and the wine produced in Bulgaria.

Vineyard in the central-eastern Bulgaria – after treating the existing vineyard according to European standards, to make it more profitable.