Предложени услуги

services1

Основање на компанијата

Основање ЕООД , и АД , апостилиран превод на италијански правни документи во случај на учество на странски правни лица. Спојувања, превземања, трансфери на компании, отворање на филијали, секундарни канцеларии, даночно домицилирање, претставници, итн. Корпоративно консултации воопшто, со особено внимание на италијанските даночни закони (трансферна цена, CFC, закон Берсани, итн.)

services2

Даночна помош

Месечен задолжителен ДДВ, управување со банка и готовина, интрастат, квартални извештаи на италијански, управување со даночен склад (задолжително), завршни биланси со прилози и даночна пријава (физички и правни лица), консултантски услуги за работа. Управување со плати.

services3

Правни, финансиски и даночни совети

опфаќа можност за постојано да се помага во сите прашања во врска со активноста, регулативите во релевантната област, верификацијата на локалните партнери, постојаните информации за даночното законодавство, изготвување на комерцијални договори, застапување, изнајмување, договор, мандати, итн. Помош за односи со банки, закупнини и финансиски компании. Кредитна наплата.